ಕನ್ನಡ ‘ಪ್ರಭೆ’

ನಲುಮೆಯ ಬ್ಲಾಗಾಯಣ,

ನನ್ನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಚ್ಚರಿ ಹಾಗೂ ಸಂಭ್ರಮ ಏಕಾಕಾಲಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಯಿತು.
ನಿಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ೨೨೬ ಹಿಟ್ ಗಳುಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ೧೦ ಹಿಟ್ ಕಳೆಯಿರಿ 😉
ಇಷ್ಟು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಾನ್ಯಾವಾಗಲೂ ಅನುಭವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ , ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ೨೦೦೦ ಹಿಟ್ ಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಬಿಟ್ಟಿತು.
ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹಿಟ್ ಗಳು ಬರುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭಾದಿಂದ ಪಸರಿಸಿದ ಪ್ರಭೆಯಿದು.

ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

ಒಲುಮೆಯಿಂದ,
ನೀಲಾಂಜಲ, ೧೧ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್, ೨೦೦೮

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: